Thu hoạch ớt người ta trồng . Họ cắt cả cây bán chỉ $1
Fb: Phoenix G Fly