Đôi bạn vàng.
#Autumn_in_MolingFb: Hoa Súng Khải Hường