Cả nhà ơi cho mình hỏi cây sung nhà mình sao ìt quả quá có cách nào chỉ cho mình cho cây sai quả
Fb: Hoang Ninh